Dla rodziców
Numer rachunku bankowego do opłat za wyżywienie:

76 1020 1026 0000 1802 0233 3961 

Numer rachunku bankowego do opłat za leki oraz na darowizny na rzecz SOSW:
02 1020 1026 0000 1102 0233 3987

Rada Rodziców

W Ośrodku działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Ośrodka, organu prowadzącego Ośrodek oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących placówki.

Przydatne linki

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu  – https://nadziejaradom.org/
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu – uprawnienia do ulg  – http://www.mzdik.radom.pl/index.php?id=160
Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością – http://www.radom.pl/page/6227,karta-rodziny-osoby-z-niepelnosprawnoscia.html
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – https://www.pfron.org.pl/
Polski Związek Niewidomych – https://pzn.org.pl/
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – http://tpg.org.pl/
Karta Osób Niepełnosprawnych – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19970500475
Ustawa Prawo Oświatowe – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
Konwencja o Prawach Dziecka – https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka
Kuratorium Oświaty w Warszawie – http://www.kuratorium.waw.pl/
Samorząd Województwa Mazowieckiego – http://www.mazovia.pl/

Close Menu
Font Resize