Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Uprzejmie informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu,  email: sekretariat@soswwyszynski.pl
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@ckziu.radom.pl
Cele i podstawy przetwarzania
 • realizacji ustawowych zadań SOSW na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
 • realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
 • realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 • zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie  zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku dokumentów aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty będą przechowywane przez okres trzech miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa 00-193
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 
Close Menu
Font Resize