Aktualności
Wychowankowie
Pracownicy
Nauka
Internat
Rewalidacja
Baza Lokalowa
Historia
Przyjaciele
Galeria Prac
Publikacje
Kontakt
 

Znak. SOSW.341/03/2009

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

ZAMAWIAJĄCY:

SPECJALNY  OŚRODEK  SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
DLA  DZIECI  NIEWIDOMYCH  I  SŁABO  WIDZĄCYCH  W  RADOMIU
UL. STRUGA  86, 26 – 600 RADOM, tel. (048) 3847924, fax (048) 3847924

www.soswwyszynski.pl,    e-mail: sekretariat@soswwyszynski.pl

 

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058).  Procedura udzielenia zamówienia – jak dla zamówień o wartościach nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp. Postępowanie ogłoszono w Biuletynie Urzędu  Zamówień Publicznych, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących  w Radomiu pod adresem www.soswwyszynski.pl/bip na:

 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przebudowy budynku stołówki przy ul. Struga 86 w Radomiu”

 

1.Przedmiot zamówienia:

1) Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:           

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

2) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy  budynku stołówki  przy ul. Struga 86 w Radomiu.

3) W skład przedmiotowej dokumentacji wchodzić powinny:
a)  Inwentaryzacja istniejącego budynku stołówki  –  6 egz.

b) Projekt koncepcyjny przebudowy budynku stołówki, do wystąpienia o Decyzjęo   Warunkach  Zabudowy – 6 egz.

c) Projekt Budowlano – Wykonawczy z Kosztorysem Inwestorskim w celu uzyskania pozwolenia  na budowę – 6 egz.
 Projekt przebudowy budynku stołówki winien zawierać:
- projekt architektoniczny,
- projekt konstrukcyjny,
- projekt niezbędnych wyburzeń,
- projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- projekt technologii kuchni,
- projekt instalacji gazowej,
- projekt instalacji telefonicznej wewnętrznej,
- projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt wentylacji i klimatyzacji wybranych pomieszczeń,
- projekt instalacji  elektrycznych i słaboprądowychwraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.- po 6 egz.

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru w/w robót - dla wszystkich branż  – 2 egz.

e) Przedmiary robót – 2 egz.

4) Wymagania dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

a) Kompletną dokumentację należy  przekazać w formie  papierowej w  teczkach z  opisem w języku polskim w ilości określonej w  pkt 2.1 oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD-ROM:  - rysunki winny być zapisane w formacie  *.pdf  i *dwg

- specyfikacje  techniczne  mają  być  zapisane w powszechnie używanym edytorze  tekstowym  w formacie  *.doc i *.pdf, - przedmiary  robót  mają  być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim lub w powszechnie używanym arkuszu  kalkulacyjnym w formacie *.xls i *.pdf, - kosztorysy  inwestorskie mają  być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim *.pdf i *.xls,wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być ze skanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM w formacie *.pdf lub *.jpg.

b) Pozostałe opracowania mają być także przedłożone w wersji elektronicznej na nośniku CD-ROM bez ograniczenia pojemności plików w formacie PDF umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej.

5)Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór autorski (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10000 zł. (słownie złotych dziesięć tysięcy).

5.  Termin wykonania zamówienia: 15 grudnia 2009r.

6.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają  następujące  warunki w zakresie potencjału kadrowego:

- dysponują osobami lub przedstawią pisemne zobowiązanie osób zdolnych do wykonania zamówienia, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy budynku podobnego rodzaju, w szczególności:

a)         wykonali należycie minimum dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy budynku podobnego rodzaju,

b)         zrealizowali minimum dwie usługi polegające na sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji o  łącznej wartości minimum 5 mln złotych ,

- dysponują osobami lub przedstawią pisemne zobowiązanie osób zdolnych do wykonania zamówienia, które  posiadają  uprawnienia budowlane do projektowania zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia tj.:

a)         uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej  w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i instalacji elektrycznych, wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

2) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

7. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a oferta będzie odrzucona.

8. Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)Wykaz  należycie wykonanych usług (minimum dwie) polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy budynku oświatowego. W wykazie należy wskazać termin, zleceniodawcę, rodzaj i termin realizacji zamówienia. Do wykazu należy dołączyć potwierdzenia należytego wykonania usług (np. referencje, oświadczenie zamawiającego lub inny dokument) – wzór  wykazu w załączeniu do siwz.

4)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia) – wzór  wykazu w załączeniu do siwz. Do wykazu należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień budowlanych dla osób projektantów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych) oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających ich członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego. /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/.

5)Wykaz zrealizowanych nadzorów autorskich (minimum dwa) dla inwestycji o wartości minimum 5 mln łącznie -wzór wykazu w załączeniu do siwz. 

6)Zobowiązanie do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - wzór wykazu w załączeniu do siwz. 

9.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie, osobiście      w siedzibie Zamawiającego: Specjalny  Ośrodek  Szkolno - Wychowawczy  dla  Dzieci  Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu, ul. Struga 86, sekretariat lub listownie,           na podstawie pisemnego wniosku złożonego  Zamawiającemu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest także na stronie internetowej: www.soswwyszynski.pl. W przypadku pobrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia drogą elektroniczną, Zamawiający   prosi o przesłanie informacji o dacie pobrania i danych firmy na adres e-mail: sekretariat@soswwyszynski.pl

10. Zamawiający przekaże Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia            nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

11. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował ceną oferty.

12. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: p. Zbigniew Neska,

tel. /048/ 3847924  wew. 104,

- w sprawach zapisów siwz – p. Iwona  Walkiewicz, sekretariat,  tel. /048/ 3847924 wew. 101.

13.Wykonawca złoży ofertę nie później niż w dniu 14.07.2009 roku do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego:  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu, ul. Struga 86; 26-600 Radom pok. 11          

- sekretariat.

a/ ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która  będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu, ul. Struga 86;  26-600 Radom,  będzie posiadać oznaczenie: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku stołówki przy ul. Struga 86 w Radomiu – Nie  otwierać przed  14.07.2009 roku, godz. 1115”,

b) poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

c) oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14. Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.07.2009 roku o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego:  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących, 26-600 Radom ul. Struga 86, 1 piętro, pokój nr 11; gabinet dyrektora.

 

15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia  ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

16.  Informacja o zamiarze ustanowienia  dynamicznego systemu zakupów  - nie dotyczy.

 

17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem aukcji elektronicznej – nie dotyczy.

  

                                                                                         Norbert Barszczewski
                                                                                    Dyrektor  SOSW w Radomiu                                                                                                                                      /pieczęć i podpis Zamawiającego/


Do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami                                        

 
 

Webmaster Poloniusz www.poloniusz.pl